skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Vedtægter for
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister
Gældende fra 1. juli 2018.

Navn og hjemsted
§ 1
1.1. Foreningens navn er Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister.
1.2. Forenings hjemsted er hos den til enhver tid værende formand for bestyrelsen.

Formål og virke
§ 2
2.1. Foreningens formål er at virke for medlemmernes journalistiske og kommunikationsfaglige interesser, herunder videnformidling, samt kontinuerligt at øge medlemmernes indsigt i jordbrugs- og fødevareproduktion samt afsætning m.v., både i Danmark og internationalt.
2.2. Foreningen har desuden til formål at befordre kendskab til redaktionelle og kommunikationsmæssige arbejdsmetoder.
2.3. Foreningen søger formålet realiseret ved:
a) møder, arrangementer, konferencer og studierejser.
b) medlemskab af internationale organisationer for landbrugs- og fødevarejournalister og –kommunikatører.
c) når det er hensigtsmæssigt at være praktisk bindeled mellem medlemmerne og relevante myndigheder, organisationer og virksomheder.
d) at give medlemmerne mulighed for at deltage i internationale arrangementer.
e) andre aktiviteter som foreningens kompetente organer finder relevante.
2.4. Foreningen kan desuden støtte medlemmer, som arbejder med større, komplekse sager.

Medlemmerne
§ 3
3.1.Som medlemmer kan optages fastansatte og freelance journalister samt informations- eller kommunikationsmedarbejdere, hvis virke omfattes af § 2.
3.2. Ansøgning om medlemskab rettes til formand eller sekretær, evt. via foreningens hjemmeside. Eventuelt afslag skal begrundes skriftligt og kan af ansøgeren forelægges generalforsamlingen til endelig afgørelse.
3.3. Medlemmer, som arbejder imod vedtægternes bestemmelser, kan efter begrundet indstilling fra bestyrelsen ekskluderes af generalforsamlingen, hvor pågældende har ret selv at forelægge sin sag.
3.4. Udmeldelse af foreningen kan ske med én måneds varsel til en 1. januar.
3.5. Manglende betaling af kontingent medfører ophør af medlemskab.

Foreningens økonomi
§ 4
4.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
4.2. Kassereren har det daglige ansvar for foreningens midler, forestår opkrævninger og udbetalinger og fører regnskabet.
4.3. Årsrapporten skal færdiggøres til revision mindst en måned inden generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne forud for generalforsamlingen.
4.4. Regnskabet revideres og beholdningerne kontrolleres af to revisorer, som vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
4.5. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.
4.6. Foreningen kan søge bl.a. fonde, virksomheder og organisationer om bidrag til særlige arrangementer.
4.7. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.
4.8. Udtrådte medlemmer har ingen ret til andel i foreningens aktiver

Generalforsamlingen
§ 5
5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
5.2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april kvartal. Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
5.3. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg af
a. formand for tre år (hvert tredje år)
b. to bestyrelsesmedlemmer for tre år
c. to suppleanter for ét år
8. Valg af en revisor for to år
9. Valg af en revisorsuppleant for ét år
10. Eventuelt
5.4. Forslag fra medlemmerne, jfr. punkt 6, skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
6.1. Afholdes når bestyrelsen med 14 dages varsel skriftligt med begrundet dagsorden indkalder hertil, eller
6.2 Når minimum 10 procent af medlemmerne skriftligt med baggrund i begrundet dagsorden anmoder bestyrelsen herom. Indkaldelse skal da ved bestyrelsen ske inden 14 dage efter modtagelsen og med et varsel på mindst 14 dage og højest 21 dage.

Afstemninger og valg
§ 7
7.1. Generalforsamlingsbeslutninger træffes med simpelt flertal, når bortses fra beslutninger i henhold til §§ 12 og 13.
7.2. Er der mere end ét forslag til valg af formand, sker der skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat flere end 50 pct. af stemmerne, foretages nyt valg mellem de to kandidater, der har fået flest stemmer
7.3. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvert medlem kan højst anvende én fuldmagt for et andet medlem.

Bestyrelse og udvalg
§8
8.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.
8.2. Formanden vælges på generalforsamlingen for tre år ad gangen.
8.3. Generalforsamlingen vælger hvert år to medlemmer for treårige perioder.
8.4. Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med næstformand, kasserer, sekretær og en IFAJ-repræsentant. Formand og IFAJ-repræsentant kan ikke også være kasserer.
8.5. Bestyrelsen kan af sin midte og af medlemskredsen nedsætte udvalg med reference til bestyrelsen til at forestå særlige opgaver, herunder redaktion af hjemmeside med videre.
8.6. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftlig af formanden med angivelse af dagsorden med mindst en uges varsel. Er der tale om særligt presserende sager, kan varslet nedsættes. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
8.7. Bestyrelsens beslutninger føres til referat og bestyrelsesmedlemmer har en uge til at kommentere referatet, hvorefter det sendes ud. På næstfølgende bestyrelsesmøde godkendes referatet officielt. Personlige oplysninger og strategiske overvejelser kan udelades.

Vedtægtsændringer
§ 9
9.1. Vedtægtsændringer foreslås generalforsamlingen senest tidspunktet for dennes lovlige indkaldelse og kan besluttes på én generalforsamling, når mindst to tredjedele af de lovligt afgivne stemmer er for.
9.2. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

Foreningens opløsning
§ 10
10.1.Foreningens opløsning besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst to tredjedele af de lovligt afgivne stemmer er for.
10.2. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.
10.3. Den generalforsamling, der endeligt beslutter foreningens opløsning, disponerer samtidig over dens eventuelle formue under hensyntagen til foreningens formål.

Skriftlige meddelelser
§ 11
11.1.Skriftlige meddelelser i henhold til disse vedtægter kan ske med såvel e-post som almindeligt brev.

– – – o o o O o o o – – –

Disse vedtægter træder i kraft den 1. juli 2018.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling i København 31. maj 2018

 

Back To Top
×Close search
Search