skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 2015
AU Foulum, Tjele. Dato: 07.05.15 Foto: Claus Haagensen

Referat af generalforsamling
den 7. maj 2015 hos AU Foulum, Blichers Alle 20, Tjele

Med besøg hos Foulum: se flere fotos 

Referent: Niels Jørgensen

Referat som PDF: Referat af generalforsamling 2015

Deltagere: 13 medlemmer af foreningen

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg af
a. formand for tre år – på valg er: Gudrun Andreasen – modtager ikke genvalg
b. to bestyrelsesmedlemmer for tre år – på valg er:

Niels Damsgaard Hansen og Frederik Thalbitzer – begge modtager genvalg

c. to suppleanter for ét år.
8. Valg af en revisor for to år – på valg er Jørgen Lund Christiansen
9. Valg af en revisorsuppleant for ét år.
10. Eventuelt

1. Valg af stemmetællere og dirigent

Da der ikke var lagt op til at foretage valg, blev der ikke valgt stemmetællere.

Anne-Marie Glistrup blev valgt som dirigent. Anne-Marie takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet 14 dage før generalforsamlingen, som vedtægterne foreskriver. Anne-Marie erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af protokolfører
Niels Jørgensen blev valgt.

3. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde beretning som følger:
Som medlemmer kan I måske synes, at det er begrænset aktivitet, vores foreningen præsterer, men når jeg her i forbindelse med årsberetningen kigger tilbage på 2014-2015-året viser det en forening med at meget bredt aktivitetsfelt.

Vi har vores direkte medlemsaktiviteter:

Vi har igen i det forløbne år holdt fast ved vores koncept med lokale møder – måske ikke så lokale endda, men så landsdelsfokuseret, og derfor kan nogle synes at der kun er få møder, de kan deltage i.

Men vi har i bestyrelsen været enige i – og indtil videre overbevist om – at der er denne form for aktivitet, vi skal tilbyde.

Jeg mener, vi havde et aktivt efterår:

Vi havde i september møde om: Robust jord – løsningen på årtiers debat eller bare starten på en ny?

Vi løste nok ikke landbrugets aktuelle spørgsmål, men vi fik en god debat med deltagelse af nogle folk, som ikke var bange for at melde ud om deres holdninger.

Vi havde også møde med fødevareminister Dan Jørgensen, der havde afsat max. en times tid til at mødes med os – mødet går nok ikke over i historien som et skelsættende møde, dertil blev dialogen ikke intens nok.

Så var der helt anderledes debat, da vi i november spurgte om: Er vi skødehund eller vagthund i landbrugspressen.  Vi havde fået lektor Martin Westergaard, DJH, til at se kritisk på vore landbrugsaviser. Vort ønske var at sætte spot på de 4 aviser: Maskinbladet, Økologisk Jordbrug, Effektivt Landbrug og Landbrugsavisen. Maskinbladet meldte fra på forhånd, og derfor var der ikke så megen grund til at bruge krudt på den avis, når de ikke kunne eller ville stille op til debatten. Økologisk Landsforening meldte fra til slut, så debatten kom kun til at omfatte Effektivt Landbrug og Landbrugsavisen. Jeg vil derfor i dag benytte lejligheden til at sige Ulla Birk fra Landbrugsavisen og Bøje Østerlund fra Effektivt Landbrug tak, fordi de stillede op til kritisk analyse af deres aviser. Det var en rigtig god debat, vi fik ud af det – det tror jeg alle fremmødte var enige i.

Her i år mødtes vi i februar med Karen Hækkerup. Det har været et af vores intentioner at mødes med topfolkene inden for landbrugsorganisationerne. Vi havde møde med Martin Merrild da han satte sig i stolen, vi har mødtes med Per Kølster på hans hjemmebane, og vi havde så også mødet med Karen Hækkerup, der havde fundet en times tid i sin kalender til at mødes med os.

Til efteråret har vi fastsat et møde med Lars Hvidtfeldt på hans hjemmebane, og jeg opfordrer medlemmerne til at bakke op om disse arrangementer – de folkevalgte er – stadigvæk – helt åbne ved sådanne møder, hvor man får et rigtig godt indtryk af, hvem de er som ledere og mennesker. Mens de ansatte er afmålte med tid og meget facade-prægede.

Vi havde igen sat landbruget til debat her i april – nemlig ”Hvad er landbrugets fortælling om sig selv. Vi havde bedt Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug og Økologisk Landsforening fortælle, hvordan de mener landbruget skal markedsføres i dagens Danmark.

Desværre kiksede medvirkenet fra Økologisk landsforening på grund af kalender-kiks, men vi fik en udmærket debat mellem de to øvrige landbrugsorganisationer, hvor der dog var enighed om det meste, men også markante forskelle.

Også i dette tilfælde havde vi valgt at flytte arrangementet ud i byen – på en cafe, hvor man så kan blive efterfølgende og få dyrket det sociale netværk. Jeg synes, det er en dejlig form for mødeaktivitet, at der både bliver plads til både den faglige debat og den efterfølgende mere sociale del.

Og 2014-15-årets aktivitet har vi så sluttet af her på Foulum med et særdeles spændende program.

 

Så har foreningen været meget aktiv i internationale relationer:

Via vort medlemskab af både IFAJ og ENAJ kan vi tilbyde vore medlemmer deltagelse i både konkurrencer og studieture, og det har glædet mig, at så mange medlemmer har fundet disse tilbud interessante – de får virkelig value for money, når man tænker på det forholdsvis beskedne medlemskontingent på 400 kr.

 

IFAJ havde sidste år kongres i Skotland – jeg har altid syntes, at IFAJ-kongresserne var en formidabel måde at lære noget om et land. Overalt i verdens lande er landbruget et af de basale erhverv, og derigennem får man meget viden om et lands kultur, erhverv og såmænd også om landets politik.

Det sidste mærkede vi ikke mindst ved sidste års kongres i Skotland, som var umiddelbart forud for den skotske afstemning om løsrivelse fra rigsfællesskabet – det gav kongressen et ekstra element.

Derudover er kongresserne altid en kærkommen lejlighed til at lære nye kolleger at kende, knytte bekendtskaber med kolleger i andre lande og få udvidet sit virkefelt som journalist ved at kunne trække på de kontakter man får internationalt – foruden det socialt er en fornøjelse at lære så mange spændende mennesker at kende.

I forbindelse med IFAJ–kongresserne har der gennem flere år været mulighed for unge journalister med lederpotentiale at melde sig til en boot camp. Det er via et flot sponsorat fra Alltech muligt at gennemføre disse ”Young leaders awards” for 10 unge journalister, og det er i år – for første gang i øvrigt – lukkedes at få et af vore medlemmer med på dette kursus. Det er Christian Erin-Madsen fra Foodculture, Landbrug & Fødevarer, der i år skal deltage i det forudgående kursus og efterfølgende i selve kongressen i New Zealand. Vi ønsker Christian tillykke og al mulig held og lykke med turen. Vi glæder os på Christians vegne.

Gennem IFAJ har vi også kunnet få mulighed for at sende en deltager med på et studieophold i et afrikansk land. Det har flere af vore medlemmer haft mulighed for de foregående år i Kenya og Uganda , men i år har ingen meldt sig som interesseret i at komme med til Zambia.

De årlige konkurrencer i IFAJ-regi har vi også i år deltagere i – det vender vi senere tilbage til.

Her bør jeg også lige nævne den nye artikelkonkurrence, som der netop er blevet sendt noget ud om – om artikelsamarbejdet med FAO – om fødevareforsyning / fødevaresikkerhed (mad nok til alle)

Sidste år kunne vi meddele om en god ordning, IFAJ havde fået om sekretariatsbistand gennem et samarbejde med Agriterra i Holland. Desværre har Agriterra været ramt af besparelser, så IFAJ’s muligheder denne vej er blevet beskåret.

Vore interesser i IFAJ varetages gennem Per Henrik, som gerne uddyber IFAJs arbejde efterfølgende.

IFAJ har netop haft udbudt et uddannelsesseminar – en workshop – i Schweiz, og her har Niels Damsgaard deltaget – og han kan selv uddybe herfra efterfølgende.

 

Vi har ligeledes været aktive i ENAJ-samarbejdet – en sammenslutning af landbrugsjournalistforeninger i EU – dog nu udvidet med ikke-medlemslandene Schweiz og Norge, samt nogle ansøgerlande. Her har jeg fornøjelsen at sidde i bestyrelsen, men har også her meddelt, at jeg stopper ved næste generalforsamling.

Foreningen har været meget aktiv i det forløbne år. ENAJ’s formand Jef Verhaeren fra Belgien har gjort meget for at hjælpe landbrugsjournalister i flere lande i gang med foreningsarbejdet. Det er specielt i øst-landene, at der er brug for en hjælpende hånd for at få noget i gang, men der er også gamle EU-lande, hvor arbejdet trænger til at et brush-up.

Vi har i ENAJ besluttet at tilbyde såkaldte low-cost temature i de enkelte lande. Det startede sidste år med et svine-tema i Holland-Belgien. I år har vi gennemført en tur her i Danmark med temaet Økologi, som I blev orienteret i på sidste års generalforsamling. Her var der ganske vist visse indvendinger mod temaet, men det var det tema, jeg havde meldt ud – og det tager jeg alene ansvaret for – det havde ikke været til debat i danske Fødevare- og Landbrugsjournalisters bestyrelse, og foreningen har da heller ikke været økonomisk involveret i turen, bortset fra at foreningen har fungeret som kasserer, men når regnskabet er afsluttet har der hverken været udgift eller indtægt herfra for foreningen.

Turen er gennemført med stor hjælp fra Hanne Gregersen. Den blev et langt mindre tilløbsstykke, end jeg havde forventet, men tilbagemeldingerne fra deltagerne har været positive, ja faktisk meget positive.

Om en måneds tid gennemføres en lignende tur til Irland, senere til Italien og til efteråret til Østrig.

ENAJ står også bag en artikelkonkurrence for unge journalister – dvs. under 35 år – og gennemfører årligt en studietur – også for unge journalister – til Bruxelles og hele EU-apparatet.

 

Sidst men ikke mindst vil jeg omtale vort meget vigtige Gambia-projekt. Vi er kommet en del videre end omtalt på sidste års generalforsamling, idet vi nu har søgt om bevilling til at gennemføre et større uddannelsesforløb i Gambia for gambiske landbrugsjournalister. Formålet er at dygtiggøre lokale radiojournalister, så de gennem deres arbejde kan støtte de lokale landbrug til effektivisering og øget udkomme, så det totalt kan være med til at løfte de enkelte familiers levestandard og dermed hele landets. Det er en flot vision, og det er flot, at vi som forening har kunnet løft et sådan uddannelsesprojekt i et u-land.

Det har vi også kun kunnet, fordi vi har nogle medlemmer, der engageret og uegennyttigt har brugt tid og kræfter på dette, og på foreningens vegne vil jeg igen i år rette ens tor tak til jer, der har taget initiativet og holdt ved, selv om der er mange hurdler undervejs. Vores tak går bl.a. til Per Henrik og Frederik fra bestyrelsen, og jeg vil bede jer videregive generalforsamlingens tak til de øvrige medvirkende.

 

Vores kommunikation til medlemmerne består først og fremmest via direct mail til hver enkelt af jer – dels om egne initiativer, dels pressemeddelelser og invitationer, som vi distribuerer for vore medlemmer.

Vi bruger i stigende grad Facebook til at holde medlemmerne orienteret, og hvis I ikke er medlemmer af gruppen, så søg ind på den – den hedder slet og ret danske fødevare- og landbrugsjournalister.

Vi har også en hjemmeside, som er vort smertensbarn – vi ønsker den fornyet, men har ikke pengene at sætte i det – på den anden side er det vort officielle ansigt udadtil, hvis nogen søger viden om os – så i den forstand bør vi gøre noget ved siden. Så det er en af opgaverne, der sendes videre til den nye bestyrelse.

 

Vi har i år gjort noget nyt – men egentlig ikke andet, end jeg tror, I alle har været enige heri.

I forbindelse med angrebet på det franske satire-blad Charlie Hebdo udsendte vi til medlemmerne den støtteerklæring, som ENAJ-bestyrelsen havde udformet.
Vi har normalt den politik ikke at blande os i politiske spørgsmål, men syntes i dette tilfælde, at det var et angreb på den journalistiske frihed, og besluttede os derfor at udsende erklæringen.

 

Det nærmer sig nu slutningen på den tid, hvor jeg har haft denne talerstol til rådighed.

Jeg vil takke foreningens medlemmer for den tid, jeg har fået lov til at stå i spidsen for foreningen. Der er sket meget, og meget er ændret siden dengang.

I starten havde vi succes med flere to-dags ture i både ind- og udland. Den tid er slut. Vi kan end ikke samle foreningens medlemmer til et stort dagsmøde, men må realistisk erkende, at aktiviteterne skal være lokale fyraftens arrangementer, fordi folk kun får fri til at deltage, hvis det har journalistisk relevans, og vores tid er så presset, at ingen bruger deres fritid på foreningen (her dog undtaget bestyrelsesmedlemmerne og dem, der arbejder med Gambia-projektet).

Det kan man begræde – men man kan også blot erkende, at tiderne skifter, og se at det giver plads til nye muligheder – det synes jeg vi har været nogenlunde til i foreningen – det synes jeg, den beretning, jeg netop har aflagt, er et bevis på.

Derfor tror jeg fortsat, der er brug for vores forening, men vi skal være oppe på mærkerne for at vinde medlemmernes gunst – og for at skabe os det rum i offentligheden, der er nødvendig, for at vi kan få adgang til både nøglepersoner, centrale organisationer og institutioner og – ikke mindst – til de sponsormuligheder, der er nødvendige, når vi igen skal løbe en ny stor opgave i gang, som det er at arrangere IFAJ-kongres. Det bliver nemlig også en af de opgaver, den nye bestyrelse skal tage stilling til.

 

Jeg ønsker al lykke til den nye bestyrelse, og sender samtidig en opfordring til alle nuværende og kommende medlemmer om at bakke op om foreningen – den bliver ikke stærkere, end medlemmerne ved deres deltagelse og opbakning viser, den skal være.

Og til slut: Tak til I bestyrelsesmedlemmer for et engageret arbejde – det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak.

Dirigenten takkede for en grundig og fyldig beretning.

Per Henrik Hansen havde tilføjelser til formandens omtale af problemet med Agriterra og til Gambia-projektet.

Der var debat om hjemmesiden kontra Facebook. Bestyrelsen vil i det kommende år tage fat på at forbedre hjemmesiden og harmonisere brugen af de to medier.

Anette Eckholdt savnede flere aktiviteter. Anette nævnede blandt andet, at vi altid tidligere havde møde med en ny landbrugsminister. Hun havde flere andre ideer, som hun gerne stillede til rådighed for bestyrelsen.

Finn Asnæs ville gerne have møder med politikere der har en kritisk holdning til landbruget.

Jørgen Lund oplyste, at der den 23. september i år finder et møde sted med Landhusholdningsselskabet og Yara som værter. Det bør vi være opmærksomme på.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Niels Jørgensen gennemgik regnskabet og glædede sig over for en gangs skyld at kunne fremlægge et regnskab med overskud. Dette til trods for, at vi ikke har haft nogen sponsor i 2014. Til gengæld er der kommet ca. 7.500 kr. i kassen for administration af Gambia-projektet

Fra 2015 har vi i øvrigt igen en sponsor, idet Foreningen Plan Danmark har ydet en støtte på i alt 50.000 kr. over tre år.

Jørgen Lund glædede sig over, at vi har fået en ny sponsor, men opfordrede til at vi finansierer endnu mere ved hjælp af sponsorer. Anette Eckholdt var uenig: Sæt tæring efter næring.

Der blev foreslået, at bestyrelsen laver en kampagne for at skaffe flere medlemmer.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

 

6. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet uændret på 400 kr.

Generalforsamlingen godkendte dette.

 

7. Valg

a. Formand

Bestyrelsen indstillede den hidtidige næstformand, Niels Damsgaard til posten som ny formand for tre år. Niels blev valgt med applaus.

 

b. To bestyrelsesmedlemmer

Da Niels Damsgaard blev valgt til formand og Knud Henriksen havde bedt om at stoppe i utide, skulle der vælges to nye medlemmer ud over Frederik Thalbitzer, der genopstillede

Frederik Thalbitzer blev genvalgt for tre år. Anita Corpas blev valgt som nyt medlem for tre år. Bøje Østerlund blev valgt som nyt medlem i stedet for Knud Henriksen. Bøje er dermed på valg igen allerede næste år.

 

b. To suppleanter

Egon Kjøller blev genvalgt som 1. suppleant., mens Anne Kjærsgaard Krogh blev valgt som 2. suppleant. Begge er valgt for et år.

 

8. Valg af en revisor for to år

Jørgen Lund Christiansen blev genvalgt for to år.

9. Valg af en revisorsuppleant

Aage Krogsdam blev genvalgt for et år.

 

10. Eventuelt

a. Niels J. motiverede valget af Anita Corpas som vinder af  tv/video-konkurrencen og Egon Kjøller som vinder af artikel-konkurrencen. Niels forklarede også juryens begrundelse for at vælge Egon Kjøller som den overordnede vinder, der dermed får lejlighed til at deltage i IFAJ-kongressen i New Zealand.

b. Der udspandt sig en diskussion om det fornuftige i, at Danmark melder sig som vært for en IFAJ-kongres i løbet af nogle år. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen bør have et forslag med til næste års generalforsamling om, hvornår vi i givet fald skal påtage os opgaven.

 

c. Anna-Christa Bjerg opfordrede til, at vi laver et opfølgende møde med Foulum for at høre mere om de spændende projekter, de arbejder med.

d. Niels D. takkede Gudrun for det store arbejde, hun i ni år som formand havde lagt i foreningen. Niels overrakte Gudrun en afskedsgave.

e. Formanden takkede dirigenten for at gennemføre mødet i god ro og orden.

Anita Corpas

ADMINISTRATOR

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search