skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra bestyrelsesmøde 23. november

Referat Fra Bestyrelsesmøde 23. November

Sted: Digitalt møde på Zoom

Tid: Tirsdag den 23. november kl. 20.00 – 21.30

Til stede: Frederik Thalbitzer, Jakob Tilma, Søren Mohr, Claus Haagensen, Stig Oddershede, Jacob Neergaard og Anna-Christa Bjerg

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Referent ifølge turnuslisten
 3. Bordet rundt
 4. Nyt fra kassereren
 5. Møder siden sidst
 6. Kommende møder
 7. Medlemshvervning
 8. Arbejdet medd kongres 2022
 9. IFAJ-arbejdet siden sidst
 10. Næste møde
 11. Evt.
 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Referent i følge turnuslisten

Anna-Christa

 • Bordet rundt

Jacob N. gjorde opmærksom på, at der skal gå en mail ud til de tilmeldte til et arrangement om, så de ved at arrangementet bliver til noget og møder op. Der var mange som havde tilmeldt sig, men som ikke dukkede op hos Nordic Harvest. Problematikken var også oppe på sidste møde, og vi vedtog at det er arrangements-tovholderens ansvar, at sende en mail til sekretæren, som han kan sende ud. Hvis mailen går til alle, kan den måske også generere nogle sidste øjebliksdeltagere.

Jakob T. Foreslog at vi som foreslået i Jørgen Lunds skrivelse, skriver til de potentielle sponsorer med den positive historie at vi har rejst et stort beløb. Det vil måske motivere dem til også at beslutte sig for at være sponsorer. Søren Mohr foreslog at et sådant brev kan indeholde vinklen, at det er flot viser et flot sammenhold i landbruget, at der kan rejses så stort et beløb i en svær og mørk tid, som Corona-tiden med aflysninger og manglende aktiviteter har været. Jakob T. laver et oplæg til en pressemeddelse, som udsendes når timingen er god. Bestyrelsen ved formanden og styregruppen skal involveres i ordlyden.

Øvrige havde kun punkter der indgår andre steder i dagsordenen.

 • Nyt fra kassereren

Kontingentopkrævningerne blev udsendt af Jacob N. Fra Dinero i august. Første runde rykkere/påmindelser er lige gennemført. Der er dags dato betaling for omkring 110 medlemmer, mens 28 er i restance. Frederik følger op på dem, der er ansat i L&F, og AC kan sende et antal til Jacob T. til opfølgning, hvis hun har svært ved at nå dem alle.

Betalinger i forbindelse med kongressen blev drøftet og det blev vedtaget at regninger vedrørende kongressen skulle godkendes af en person i styregruppen før betaling. Styregruppen vender tilbage med deres forslag til hvordan og hvem.

Der skal snart laves forberedelser til opsætning af tilmelding og betaling. Det skal fungere, når kongressen skal frigives til tilmelding den 10. januar 2022.

 • Møder siden sidst

Der er blevet afholdt et møde på Christiansborg med landbrugsordførerne. Det var velbesøgt med god feedback og der var mange landbrugsordførere i panelet i år.

 • Kommende møder
  • Webinar med Food Nation for IFAJ 2022, gennemføres i samarbejde med Ifaj den 24. november 2021. Det er en optakt til kongressen i DK. Frederik siger velkommen og Stig siger farvel og på gensyn.
  • Møde med madbloggere – Søren har været i gang med et koncept, der kunne fungere godt. Men efter drøftelse med Verdens Bedste fødevare om et eventuelt samarbejde om arrangementet ændrede konceptet sig så meget at Søren nu er lidt i vildrede. Enten skal konceptet ændres og gennemføres i samarbejde med VBF eller det skal gennemføres i den først tænkte form kun som et DFLJ-arrangement. Søren er fortsat på sagen.
  • Besøg hos Foss i Hillerød – produktion og hvordan kommunikerer de med landbrug Frederik undersøger – på stand by til senere
  • Besøg hos Chr. Hansen – produktion, Frederik undersøger – på stand by et stykke tid.
  • Besøg på Rokkedyssegaard – Jacob Neergaard har været i kontakt. De vil gerne have besøg og de tager normalt 100 kr. pr. gæst. Det er et besøg, der egner sig bedst til sommer eller tidligt efterår. Vi vil ikke betale for at komme på besøg. <de kan få en del omtale ud af at få besøg af en flok Fødevare- og Landbrugsjournalister, så kan de ikke også få betaling oven i.
  • Besøg hos kemifirmaer – Tilma kontakter dem, det kunne være i det tidlige forår.  
 1. Genindføre traditionen med at mødes med Fødevareministeren og samtidigt holde fast i et møde landbrugsordførerne på Christiansborg til oktober. Vi havde en drøftelse af om et møde med ministeren og et med landbrugsorførerne ville være for meget og om der skulle være et tema for mødet med ministeren for at det blev tilstrækkeligt indholdsrigt. Temaet vandplaner blev foreslået. Timingen for et møde med Landbrugsministeren, måske kunne det være først i det nye år, Frederik er primus motor.
 2.  Annette Eckholdt har foreslået besøg på Kornets Hus i Nordjylland ved Hjørring. Frederik undersøger muligheden for et besøg og om GF 2022 kan afholdes i den forbindelse.
 • Medlemshvervning

Det vil være godt med en nye hvervekampagne, det er et stykke tid siden, vi sidst havde en kampagne til hvervning af nye medlemmer, sagde Frederik. Der var enighed om, at det ville være en god ide. Forslag der fremkom:

 • Tale med de kommunikationsansvarlige i Landboforeningerne. Søren prøver først i det nye år.
 • Der er mange kommunikationsfolk i Landbrug & Fødevarer, der kunne være medlem, men ikke er det. Frederik prøver at kontakte de relevante personer.
 • Hverve medlemmer på Plantekongressen. Der var enighed om at det var et sted at møde potentielle nye medlemmer, men en strategi blev ikke aftalt.
 • Kommunikationsfolk på Biogasanlæg, Jakob T. Kontakter dem.
 • Kommunikationsfolk hos andelsselskaberne, Claus kontakter dem.
 • Tænketanken Frej, Jacob undersøger om de har nogle potentielle medlemmer.
 • Et opslag om foreningen og hvad man kan få ud af medlemsskabet på LinkedIn. Jakob T. laver et oplæg til opslag.

Frederik lovede at finde en eksisterende pjece med alle de gode argumenter for medlemsskab frem og sende til alle.

 • Arbejdet med kongres 2022

Stig gav en opdatering om arbejdet med kongressen:

 • Styregruppen holder planlægnings- og koordineringsmøder hver anden mandag.
 • Planlægningen af kongresmiddagen står for at skulle i gang, og der har det endnu ikke været muligt at finde en ankerperson. Styregruppen modtager gerne forslag.
 • Der mangler også frivillige til at dække betjeningen i receptionen. Her kom der forskellige ideer op. Kunne man f.eks. spørge Frej, om de havde nogle medlemmer, der kunne have lyst til at stille op mod at få lov til at deltage på meget favorable vilkår eller evt. helt gratis eller et tilsvarende tilbud til nogle andre grupper f.eks. nogle produktionsledere på en landbrugsskole?
 • Der blev spurgt om, hvem der tegner DFLJ i forhold til kongressen. Frederik taler som formand på vegne af DFLJ og tegner foreningen, Jakob taler som internationalt ansvarlig for DFLJ i relation til executivkommiteen og Young Leadersprogrammet og hvis der er tvivl skal både Frederik og styregruppen ind over.
 • Der vil blive et filmklip om kongressen lagt op til jul.
 • 2-dagsture friholdt…..
 • 30 introsider er sendt forud for som info om kongressen.
 • Kongresbogen suppleres med 2 sider fra hvert besøgssted. Guiderne leverer indholdet.
 • Økonomi – styregruppen vurderer at nå op på 1,5 i partnerbidrag plus minus lidt. Der er overvejelser om at invitere elever fra Landbrugsskolerne til at deltage i noget af programmet.
 • IFAJ-arbejdet siden sidst

Jacob N. fortalte, at der har været holdt Annual General Meeting siden sidst. Et af punkterne på programmet var afstemning om definitionen på journalister og kommunikationsfolk i vedtægterne. Definitionen blev vedtaget.

Der skal nomineres en ung journalist til Young leaders programmet og en til Alltech Leadership Award. Jacob Neergaard sætter processen igang.

 1. Næste møde

Den 13. januar efter frokost på Plantekongressen. Da plantekongressen i mellemtiden er ændret til en online-begivenhed er mødet ændret til et teamsmøde onsdag den 12. januar kl. 20.00.

 1. Evt.

Intet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search