skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat: Bestyrelsesmøde i DFLJ den 16/3-2020

Referat: Bestyrelsesmøde I DFLJ Den 16/3-2020

Bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 16/3-2020  kl. 20

Mødet blev afholdt på Zoom.

Deltagere: Frederik Thalbitzer (FT), Stig Oddershede (SO), Claus Haagensen (CH), Per Henrik Hansen (PH).

Fraværende: Anna-Christa Bjerg (AC), Karsten Himmelstrup (KAH)

1.                         Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.                         Referent

Rasmus Willesen

3.                         Bordet rundt

 Intet

4.                         Nyt fra kassereren

a.                         Nyt fra kassereren v/ Anna-Christa – planer for kontingentopkrævning, regnskab osv.

PH gennemgik regnskabet på vegne af AC, som viser et underskud på godt 24.000, hvilket skyldes investeringer i IFAJ2020-arbejdet på ca. 43.000 kr. Underskuddet kan tages af egenkapitalen.

b.                         Arbejdet med kongresregnskabet

Punktet er skubbet for at diskutere punkt 7

5.                         Kommende møder

o                          Besøg hos Foss i Hillerød – produktion og hvordan kommunikerer de med landbrug  Frederik undersøger – efterår

o                          Besøg hos Chr. Hansen – produktion (efterår) Frederik undersøger efterår

o                          Besøg hos Naturli’ Foods. Anna-Christa undersøger

o                          Masser af gode ideer……

Punktet er skubbet for at diskutere punkt 7.

6.                         Generalforsamling hos DLR om grønne obligationer – kan vi godkende aftale 5/5-20? Gå hjem møde 15.30 med indlæg fra DLR om DLR og om Grønne obligationer samt Merkurbank. Derefter sandwich og øl/vand og så GF. Vi skal være ude 19.30

•                          Karsten Himmelstrup har oplyst, at han ikke genopstiller

•                          Følgende er på valg:

Claus og PH. Begge genopstiller. PH vil overdrage IFAJ-repræsentantskabet til en ny. KAH genopstiller ikke, og PH samt formanden spørger udvalgte kandidater. Vi opfordrer alle til at melde sig.

•                          Forslag til kandidater til bestyrelsen, revision osv.

Bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen skydes en måneds tid, eftersom Corona-virus umuliggør at finde en lokation mm., som situationen er nu. Formanden finder et tidspunkt. Hvis Corona stadig giver problemer der, vil der blive fundet en ny dato.

7.                         Arbejdet med kongres 2020

a.                         Arbejdet i styregruppen og sponsorgruppen V/Per Henrik

PH fortæller, at det er svært med kongresarbejdet grundet coronavirus, hvilket vanskeliggør planlægning, sponsorarbejde mm. PH er uenig i udlægget om, at man skal gå til IFAJ for at udskyde kongressen. Argumentet er, at det vil være forkert og mangel på respekt overfor det arbejde, der er sat i søen i de respektive lande. Hvis det bliver tilfældet, at man skal bede dem om en udskydelse, vil PH trække sig som IFAJ-repræsentant.

FT mener heller ikke, som det tegner lige nu, at der er kræfter til at føre arbejdet videre, hvis kongressen skubbes et år eller halvandet. Og det bliver for svært.

CH mener også, at Corona-virussen vil være et stort problem og mener, at der skal skubbes til næste år.

SO taler også om muligheden for at diskutere med IFAJ. SO frygter, at det bliver en meget lille kongres, hvor man ikke kan garantere for deltagernes sikkerhed. Det mest realistiske scenarie er at udsætte et år efter aftale med IFAJ. SO indstiller til at kontakte IFAJ og få dialog omkring en udsættelse på et år. Det er en forudsætning, at man kan stille holdet.

KAH er enig med at udskyde et år, såfremt det er muligt.

RAW mener, at vi skal skubbe frem et år, eller aflyse.

PH mener, at vi skal aflyse og redde stumperne. Kongresbogen kan laves færdig og lægges frit tilgængelig på nettet. At der meldes ud til alle tilmeldte mm., at vi gerne vil hjælpe med individuelle ture i landet. På Australiernes kongres kan vi spørge, om vi kan få et 4-timers indlæg om dansk landbrug. Alternativt kan vi hjælpe australierne med at få en bedre kongres ved at få vores multinationale sponsorer til at sponsorere kongressen i Australien.

Konklusionen: Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at kongressen IFAJ2020 skal aflyses. Det meddeles IFAJ, sponsorerne og deltagerne. Efterfølgende går arbejdet i gang med at afvikle kongressen. Det skyldes, at der potentielt er for store økonomiske konsekvenser ved at afholde den nu, og det er rettidig omhu i forhold til folks sundhed – det er det ansvarlige at gøre set i lyset af, at majoriteten af store arrangementer på verdensplan bliver aflyst. Alle sponsorer skal have tilbagebetalt deres indbetalte sponsorater. Alle deltagere skal have tilbagebetalt deres deltagergebyr. Arbejdet fortsætter med kongresbogen. Vi afsøger mulighederne for, at sponsorerne efterlader en smule af sponsoraterne ved at lade dem være med i kongresbogen. Den nuværende styregruppe gør arbejdet færdigt med at afvikle kongressen. PH og FT vil gerne hjælpe med at lave individuelle ture for IFAJ-medlemmer.

Bestyrelsen har valgt ikke at søge IFAJ om at flytte kongressen et år frem. Det skyldes, at opgaven efter bestyrelsens vurdering ikke kan løftes internt af den nuværende styregruppe. Derfor besluttes det, at kongressen aflyses.

b.                         Økonomi og Coronavirus – præsentation af muligheder og mulige konsekvenser

Blev behandlet under punkt 7.

8.                         IFAJ-konkurrencerne

•                          Om vinderne ved Claus

Bestyrelsen er blevet orienteret om vinderne af konkurrencerne.

9.                         IFAJ-arbejdet siden sidst

a.                         v/Per Henrik

Punktet er skubbet til næste møde.

10.                       Næste møde

Der planlægges et bestyrelsesmøde en uge før næste generalforsamling. Mødet forventes afholdt til trods for, at generalforsamlingen skydes endnu en gang.

11.                       Evt.

Intet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search