skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat bestyrelsesmøde 11. januar 2016

Referat Bestyrelsesmøde 11. Januar 2016
I denne sal bliver skindene solgt på auktion - og her ses de 10 journalister, som var med ved besøget plus mediechef Søren Jespersen fra Kopenhagen Fur yderst til højre.

Deltagere: Ulla, Niels D., Per Henrik, Bøje, Frederik og Niels J. (i cirka en time)

Afbud: Anita

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af seneste referat

Pkt. 2. Kort om siden sidst v alle

Pkt. 3. Vores nye hjemmeside og Facebook

 • Brugen af dem – hvordan går det?

Pkt. 4. Opdatering på aktiviteter i 2016

 • Opfølgning på forslag fremlagt på Skype-mødet 15. december

Pkt. 5. IFAJ

 • IFAJ’s eksekutivmøde i Berlin v Per Henrik
 • Kongres i Danmark – hvornår? v alle

Pkt. 6  Status på Gambia-projektet v Per Henrik og Frederik

Pkt. 7. ENAJ – mødet 26.-27. januar i Bruxelles v Niels DH

Pkt. 8. Udsendelse af indbydelser fra diverse organisationer mv. v Per Henrik

 • Skal det koste et gebyr at bruge vores medlemskartotek?

Pkt. 9. Eventuelt

 • Herunder næste møde
 1. Godkendelse af referat

Godkendt med de kommentarer, der er kommet.

 

 1. Kort om siden sidst v alle

Niels J. lovede, at regnskabet er klart 26. januar af hensyn til især Gambia-regnskabet, som Per Henrik fremlagde.

 

 1. Vores nye hjemmeside og Facebook

Per Henrik opfordrede både bestyrelsen og alle øvrige medlemmer til at ”synes godt om” opslagene på FB.

Fra den samlede bestyrelse lød der ros til Anita for hendes ulønnede indsats med at lave den nye hjemmeside, som bare fungerer. Det er STORT, at vi nu har den som ansigt på internettet.

Der lød opfordring til at bruge de to – altså hjemmesiden og FB i nævnte rækkefølge – så meget som muligt for at holde flest muligt i især medlemskredsen godt orienteret om foreningens aktiviteter. Andre er selvfølgelig også velkomne til at følge os begge steder.

 

 1. Opdatering på aktiviteter i 2016
 • Opfølgning på forslag fremlagt på Skype-mødet 15. december

* Bestyrelsen besluttede, at generalforsamling 2016 finder sted torsdag 28. april hos L-Mediehus i Langeskov med forudgående besøg på Sanderumgaard i nærheden med let frokost efterfulgt af debatmøde i Langeskov om mediestøtten med forhåbentligt kulturminister Bertel Haarder og direktør for Fagpressen Christian Kierkegaard. Herefter GF med den vedtægtsbestemte dagsorden. Som afslutning middag på Hotel Nyborg Strand. Niels D og Bøje tager sig af det videre med hensyn til arrangementet. Vi regner med at starte 12.30 og slutte GF kl. 17.45, hvorefter vi kører den korte tur til hotellet for at spise middagen og få nogle fornøjelige timer sammen. Indkaldelse til GF skal ifølge vedtægterne ske mindst 14 dage før, men vi bestræber os på at få den ud mindst fire uger før.

* I første halvdel af marts vil vi gerne have et møde hos Arla i Brabrand i deres forsøgsmejeri (eller hvad det nu hedder), hvor vi snakker mælkekvoter, mælkemarked og udsigten for mejeriindustrien i de kommende år. Mødet starter kl. 13 og slutter kl. ca. 16. Ulla tager sig af det.

* I første halvdel af juni kan vi holde møde om landbrugets økonomiske situation med et panel bestående af Henrik Zobbe fra Fødevareøkonomisk Institut, Finn Østrup fra CBS og Poul Erik Jørgensen fra Nykredit. Frederik tager sig af det med henblik på et møde i København.

* I slutningen af august vil vi gerne have et møde om landbruget i makroøkonomisk perspektiv, hvor Christian Friis Bach kan være indleder. Mødet bør være i Jylland eller på Fyn. Frederik tager sig af det.

* I oktober måned vil vi gerne holde et møde, hvor vi går bag om ”En landmand søger kærlighed”. Hvorfor er det så populært? Ulla Birk tager sig af det – bør foregå på østsiden af Storebælt.

 

 1. IFAJ

Per Henrik fortalte, at han tager til møde i IFAJ-eksekutivkomiteen i Berlin 13.-16. januar. Her skal det blandt andet drøftes, om de nye vedtægter vedtaget på den nylige kongres i New Zealand er i orden med hensyn til hvilke lande, der kan være i IFAJ. Kontroversen går især på emnet pressefrihed. Fra den danske bestyrelses side er der stor tilfredshed med, at flere nu kan være med i IFAJ.

Per Henrik fortalte, at flere lande ønsker at være med efter ændringen af vedtægterne – og fra Nepal er der sågar hele tre forskellige foreninger, som ønsker optagelse. Men IFAJ optager kun et medlem pr. land.

Per Henrik underrettede desuden om, at strukturen for kontingent er til debat i Berlin. Nu er det sådan, at lande med et BNP pr. capita på under 8.000 USD betaler halvt kontingent, og alle andre betaler fuldt kontingent. Der er dog visse undtagelser for særligt fattige lande/nationale foreninger.

Som det fremgår af referatet fra forrige møde i bestyrelsen i december 2015, ligger det fast, at de kommende IFAJ-kongresser finder sted i:

2016 Tyskland

2017 Sydafrika

2018 Holland

USA har budt ind på 2019. Det nye medlem Tyrkiet vil gerne være vært, og Schweitz er også klar igen.

Bestyrelsen gentog sin godkendelse af, at Per Henrik melder ud i Berlin, at vi er klar til at være værter i 2020 eller eventuelt senere. Vi kan ikke nå det før.

Hvis det bliver et ja til vores forslag i Berlin, skal vi have det med på vores generalforsamling 28. april 2016. Herefter skal der nedsættes en styregruppe, som kan tage sig af den overordnede planlægning af den kommende IFAJ-kongres i Danmark. Denne styregruppe kan så have underudvalg, som tager sig af mere specifikke opgaver som at få sponsorer, lave PR og træffe aftaler med hoteller, transport, værter med meget mere.

Per Henrik foreslog Vingsted Centret som et godt sted at holde kongressen på dansk grund – og det nikkede bestyrelsen ja til.

Deadline for danske bidrag til artikelkonkurrencerne er 20. januar, og Niels D har som formand for juryen lavet aftale med Anna-Christa Bjerg og Egon Kjøller om at være med i årets jury.

 

 1. Status på Gambia-projektet

Per Henrik orienterede kort om det udarbejdede 2015-regnskab for projektets danske del. Men det har været og er stadig svært at få et regnskab frem fra Gambia. Heldigvis er det sikkert, at pengene, der er afleveret dernede, er brugt efter hensigten. Så det er udelukkende et spørgsmål om at få formalia bragt på plads.

Per Henrik understregede endvidere, at der ikke bliver udbetalt flere penge, før regnskabet er modtaget og godkendt.

I maj 2016 tager Finn Asnæs til Gambia, og i november tager Per Henrik sammen med Frederik derned. Det afsluttende besøg bliver i maj 2017, hvor det på nuværende tidspunkt ser ud til, at Mathies Hvid Toft og enten Per Henrik eller Finn Asnæs tager derned.

Frederik fortalte, at journalisterne i Gambia nu selv træner efter planen.

 

 1. ENAJ – mødet 26.-27. januar i Bruxelles

Niels D tager til ENAJ-mødet i Bruxelles 26.-27. januar som eneste danske repræsentant, da det ikke lykkedes at finde en mere, som ville være delegeret. Dagsordenen for mødet er:

Annual General Meeting of the European Network of Agricultural Journalists.

The Agenda is:

 1. Minutes AGM 2015.
 2. Chairman’s address.
 3. Treasurer’s report.
 4. Events 2016.
 5. Election of members of the management committee.
 6. Proposition of and election of Chairman.
 7. Any Other business.

 

Vi har besluttet, at Danmark ikke stiller med en kandidat til at tage over, hvor Gudrun slap. Niels D fortalte, at han fra Finland (Micke) var opfordret til, at der bliver en ny fra Norden i ENAJ’s bestyrelse. Intet er dog aftalt på nuværende tidspunkt.

Udover dette møde er der i regi af EU-kommissionen fire sessionen om EU-landbrugspolitikken og EU’s politik for landdistrikterne.

 

 1. Udsendelse af indbydelser fra diverse organisationer

Per Henrik havde bedt om en drøftelse af, hvorvidt ikke-medlemmer kan bruge foreningens medlemskartotek til udsendelse af indbydelser? Han nævnte et eksempel på, at en informationsmedarbejder havde bedt om en sådan udsendelse, uden at vedkommende selv var medlem af vores forening.

Ud fra det foreslog Per Henrik, at enten melder vedkommende sig ind eller også skal det koste det samme som en medlemskontingent at få udsendt – det vil sige 400 kroner pr. udsendelse.

Niels D rejste spørgsmålet, om et freelance medlem, der har mange kunder, så kan bruge medlemskartoteket til at få udsendt en masse fra de mange kunder? Eller om vi skal tænke mere kommercielt og bede om betaling for udsendelse af indbydelser?

Problematikken tages op på næste møde i bestyrelsen, som forventes holdt i forbindelse med besøget hos Arla i marts.

 

 1. Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen holder vi i forbindelse med besøget hos Arla i marts, hvis dette kommer på plads. Alternativt holder vi et skype-møde, som fungerede godt i december.

 

 1. januar 2016

Niels D.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search