skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Generalforsamlingen 4. juni 2019

Generalforsamlingen 4. Juni 2019
Generalforsamling i Danske Fødevare-og Landbrugsjournalister, København. Dato: 04.06.19 Foto: Claus Haagensen

Referat af generalforsamling i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 4. juni 2019.
Afholdt hos JA, Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg.

1. Valg af stemmetællere og dirigent: Foreningens formand Frederik Thalbitzer bød velkommen og foreslog Torsten Buhl som dirigent. Torsten Buhl blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Som stemmetællere valgtes Lotte Haubroe og Jacob Neergaard.

2. Valg af protokolfører: Per Henrik Hansen valgt.

3. Formandens beretning: Frederik Thalbitzer kom i sin beretning blandt andet ind på at planlægningen af IFAJ 2020 kongressen i Danmark tager megen tid, men at bestyrelsen alligevel forsøger at holde et normalt niveau for andre aktiviteter til gavn for foreningens medlemmer. Desuden fortalte han om de arrangementer og reportagerejser som var blevet udbudt af og gennem foreningen siden sidste generalforsamling. Hele beretningen kan læses her: https://dflj.dk/wp-content/uploads/2019/06/190604beretning.pdf

Efterfølgende spurgte Torsten Buhl hvordan bestyrelsen prioriterer aktiviteter for henholdsvis journalister og kommunikatører. Formanden svarede at man forsøger at lave noget for begge grupper.

Et minikursus om Facebook ugen forinden blev diskuteret, og bl.a. Anette Eckholdt sagde at arrangementet havde været godt men at to timer var for kort tid til at lære noget. Søren Mohr tilbød at lave et mere praktisk lille medlemskursus i brug af Facebook ud fra hans egne erfaringer fra DAKA. Det sagde formanden ja tak til.

Niels Jørgensen opfordrede til at medlemmer der har deltaget i reportagerejser i IFAJ- eller ENAJ-regi, efterfølgende skriver om det på foreningens hjemmeside.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab: I kassererens fravær blev regnskabet for 2018 fremlagt af intern revisor Bøje Østerlund. Han konstaterede at der i forhold til forrige år er sket en stor stigning i kontingentindbetalinger. Det hænger sammen med at kasserer Anna-Christa Bjerg har ydet en stor indsats for at inddrive kontingent fra medlemmer i restance. Forsamlingen kvitterede med et bifald til kassereren.

Regnskabet udviser et underskud på 8.241 kr., men det skyldes at der er investeret over 39.000 kr. i planlægning af IFAJ 2020 kongressen. Disse penge forventer bestyrelsen at tjene hjem på deltagergebyr og sponsorater ved kongressen. Fraregnet IFAJ 2020 har der været et overskud på foreningens drift på over 30.000 kr. Bestyrelsen vil bede revisionsselskabet Elley om at adskille IFAJ 2020 og den almindelige drift i næste årsregnskab.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  Se regnskabet her: https://dflj.dk/wp-content/uploads/2019/06/Aarsrapport2018.pdf

5. Indkomne forslag: Ingen.

6. Fastsættelse af næste års kontingent: Uændret, 400 kr.

7. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmerne Stig Oddershede og Anna-Christa Bjerg var på valg. Begge genvalgt uden modkandidater.

Søren Mohr blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen, Louise Gregersen valgt som 2. suppleant.

8. Valg af en revisor for to år: Bøje Østerlund genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant for ét år: Aage Krogsdam genvalgt.

10. Eventuelt: Intet at bemærke.

Efter selve generalforsamlingen blev vinderne af årets konkurrencer kåret – se artikel her: https://dflj.dk/tre-landbrugsjournalister-faar-priser-for-god-journalistik/

Til sidst informerede Per Henrik Hansen som formand for Styregruppen for IFAJ 2020 om status for planlægningen af kongressen. Se slides fra oplægget her: https://dflj.dk/wp-content/uploads/2019/06/IFAJ2020_gf_2019.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search