skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde mandag 7. november 2016

Bestyrelsesmøde Mandag 7. November 2016

Bestyrelsesmøde i Danske Fødevare-og Landbrugsjournalister mandag 7. november 2016 kl. 19-21 

Via Skype.


Deltagere: Niels Damsgaard Hansen (formand / kasserer), Frederik Thalbitzer (næstformand), Per Henrik Hansen (internationalt), Anna-Crista Bjerg (sekretær), Egon Kjøller. Afbud fra Ulla Birk og Bøje Østerlund. 

Formanden bød velkommen til telefonmødet. 

Egon Kjøller valgt som sekretær for mødet, idet Anne-Christa ikke kunne være med fra start.

 

 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.
Ny procedure aftalt: referatet sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne til bemærkninger / godkendelse indenfor den første uges tid efter mødet, og lægges derefter i sin godkendte form på hjemmesiden.
 

2. Kort nyt siden sidst:

Niels Damsgaard oplyste, at foreningens konti er under flytning fra Nordea til Nykredit.
 
Han oplyste – og beklagede, at der er meget lille tilslutning til det planlagte medlems-arrangement på Skovgaard ved Them (landbrug og gårdbutik) torsdag 10. november, men at arrangementet vil blive forsøgt gennemført, hvis værtsfolkene er indforstået.
 
Frederik oplyste, at det planlagte møde med fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er blevet aflyst to gange fra ministerens side. Diskussion om, hvorvidt vi skal opgive at få et møde i stand. Per Henrik argumenterede for at opgive mødet, idet tanken med dette traditionelle medlemsarrangement er at møde en ny minister på området ved folketingsårets begyndelse, så man kan høre om hans / hendes visioner, tanker og planer for det kommende år. Frederik konkluderede: vi afventer nu et udspil fra ministeren.

Anna-Christa ønskede sikkerhed for, at bestyrelsens medlemmer har modtaget mail-beskeder, hun har sendt ud siden sidst. Drøftelse om kommunikationen i foreningen. Per Henrik opfordrede til at bruge de kanaler, vi har: hjemmesiden (www.dflj.dk) og Facebook.  

Konklusion: Den ansvarlige for det enkelte arrangement sørger for at få det formidlet på de relevante kanaler, herunder hjemmesiden og Facebook.

3. Nyt om funktionerne som kasserer og sekretær:
Niels Damsgaard oplyste, at flytning af foreningens konti fra Nordea til Nykredit Bank er i gang. Har vi over tre millioner kroner stående i indskud, skal vi betale for det – negativ rente. “Det er desværre ikke noget problem”, bemærkede han.   

4. Opkrævning af kontingent for 2016. Status ved Niels:
11 medlemmer er i restance for kontingent. Det blev besluttet at fordele opgaven med at rykke skyldnerne mellem Niels, Frederik og Egon. 
 
Diskussion om procedure, der kan sikre, at medlemmer ikke uforvarende kommer i restance i forbindelse med jobskifte.
 
5. Kommende aktiviteter i resten af 2016 og foråret 2017:
Et arrangement om etikken i (landbrugs)journalistikken ved Niels og Bøje er endnu ikke på plads.

Arrangementet 10. november på Skovgaard ved Them har som nævnt kun fået lille tilslutning.

Generalforsamling: Fastlagt til torsdag 18. maj, som udgangspunkt i København.

Tre konkrete planer:
Udviklingsveje i dansk landbrug med to oplægholdere: Phd., etnolog Rasmus Blædel, Københavns Universitet, der netop har skrevet afhandling om dansk landbrugs fremtid, ( http://landbrugsavisen.dk/%C3%B8konomisk-m%C3%A5dehold-og-en-alsidig-produktion-kan-holde-danske-landbrug-fra-konkurs) og en (eller flere) repræsentanter for Tænketanken Frej (dannet af en gruppe statskundskabsstuderende fra Københavns Universitet (http://m.djoefbladet.dk/blad/2016/18/studenterforening-bliver-til-t-ae-nketank.aspx?utm_campaign=DB_2016_Uge44&utm_medium=email&utm_source=djoefbladet
Slutningen af januar i København. Tovholder: Per Henrik.

Landbrugsjournalistikken i dagspressen f.eks. med oplæg fra den gruppe på Berlingske, som afslørede forløbet omkring landbrugspakken, der førte til Eva Kjer Hansens fald som fødevaremininister.
December eller januar. Tovholder: Anne-Christa.

Fra affald til energi og foder. Virksomhedsbesøg på Daka i Løsning, der indsamlet og forarbejder animalske biprodukter fra slagterier, kødindustri og landbrug. 
Februar (dog ikke uge 7 eller 8). Tovholder: Egon

Andre ideer: Møde med kommunikationsansvarlige i relevante styrelser og ministerier med fokus på pressehåndteringen. Vært: som udgangspunkt Fødevareministeriet. Evt. i tilknytning til generalforsamlingen. 
Tovholder: Frederik

6. IFAJ-kongres i Danmark 2020 (styregruppe Niels Damsgaard, Per Henrik, Hanne Gregersen)
Per Henrik oplyste, at styregruppen har haft møde for at tilrettelægge planlægningsprocessen. Hanne skriver på den formelle ansøgning til IFAJs eksekutiv-komite. Et møde i komiteen er aflyst, hvilket har givet os frist indtil nogle uger før kongressen i Sydafrika i april  2017. Det efterfølgende eksekutiv-komitemøde er i Tjekkiet i oktober 2017. Melding fra styregruppen: Vi har rimeligt god styr på det. 

7.  IFAJ og ENAJ
Arrangørerne af IFAJ-kongressen i Sydafrika 2. – 8. april 2017 har “omsider” åbnet en hjemmeside med mulighed for tilmelding.
En tidligere vedtagelse i bestyrelsen bekræftes: at styregruppen for den planlagte kongres i Danmark, Niels, Per Henrik og Hanne Gregersen, får dækket deres deltagelse i kongressen i Sydafrika af foreningen. 

ENAJ, (European Network og Agricultural Journalists) holder generalforsamling i Herning tirsdag 29. november i forbindelse med Agromek. Foreningen deltager med to delegerede: Per Henrik og Anna-Christa. 
Niels pointerede, at foreningen ikke har midler til at imødekomme en opfordring om at støtte ENAJ. 

8. Gambia-projektet
Frederik rejser til Gambia 11. – 22. november. To hovedpunkter på programmet: Et forløb i hovedstaden  Banjul med training of trainers og derefter et fire dages internat-forløb på en landbrugsskole i provinsen med training of participants. Her skal de gambiske landbrugsjournalister øve sig på interviews med rigtige landmænd. 
En valutakursændring betyder 10 procent flere penge til rådighed for projektet i forhold i forhold til sidste arrangement.

Frederik oplyste i øvrigt, at aktiviteterne i Gambia kører efter planen. Der er dog nogle udfordringer med den lokale administration og økonomistyring. Men vi regner med at NAC snart får styr på det med hjælp fra en lokal revisor, som er i gang med at revidere den lokale del af regnskabet. Han planlægger at skrive til hjemmesiden og Facebook fra rejsen.

9. Mediestøtten.
Punktet udskydes til næste møde.

10. Forslag fra Gunner Buck om bl.a. opdatering af hjemmesiden, ny formålsparagraf og evt. ny medlemsundersøgelse blev drøftet.
Beslutninger: Per Henrik tager kontakt til den tidligere sekretær og kasserer Niels Jørgensen med henblik på opdatering af hjemmesiden. 
Enighed i bestyrelsen om, at foreningens formålsparagraf kan trænge til en modernisering. 
Egon tager kontakt til Gunner Buck for nærmere drøftelse, indspil og idéudvikling. 

Ingen stemning for en medlemsundersøgelse. Hellere en hvervekampagne. Frederik og Anna-Christa kommer med oplæg. 

Niels Damsgaard opfordrede til flere arrangementer med fokus på journalistik og etik.
 
Næste bestyrelsesmøde: I forbindelse med Plantekongressen i Herning onsdag 18. januar. Klokkeslæt aftales nærmere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search