skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 28. februar 2018

Bestyrelsesmøde 28. Februar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 28/2 2018 kl. 20-22.00

Til stede: Frederik Thalbitzer, Per Henrik Hansen, Anna-Christa Bjerg, Claus Haagensen, Rasmus Willesen, Karsten Himmelstrup og Stig Oddershede(referent). Afbud: Ingen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden tilføjelser.

2. Valg af referent
Stig valgt.

3. Godkendelse af referat
Godkendt.

4. Bordet rundt
Per Henrik informerede om at der er én ansøger til ENAJ’s kvægfaglige low budget tur til Tyskland i april. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Anna-Christa orienterede om, at der er indmeldt to nye medlemmer i DFLJ i 2018 samt én udmelding grundet jobskifte. Rasmus er udnævnt til ny webredaktør på Landbrugsavisen.

5. Hvordan går det med regnskabet og medlemsopkrævning?
Kasserer Karsten og tidligere kasserer Anna-Christa oplyste, at der ligger et udkast til regnskab fra Elley Revision, som skal gennemgås nærmere. Der er nogle spørgsmål vedrørende nogle bilag og indbetalinger, som Karsten og Anna-Christa vil følge op på. Frederik kontakter revisor vedr. mødereferater. Per Henrik skriver en note omkring afslutningen af Gambia-projektet. Alle bestyrelsesmedlemmer sender kopi af kørekort og sundhedskort til Anna-Christa, da det er et krav fra revisionen.
Karsten og Anna-Christa sender medlemsopkrævninger ud i den kommende tid, og finder en måde at gøre det på, så det er enkelt og overskueligt at registrere indbetalingerne.

6. Kommende møder

  1. Rasmus orienterede om medlemsundersøgelsen der er udsendt for nylig. Godt 50 har svaret p.t. og det bliver interessant at se, hvilke konklusioner undersøgelsen frembringer. Medlemsmøde om foreningens fremtid er under planlægning, men endelig tidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt. Der er forslag om at det bliver på Fyn – gerne i et mediehus. Der arbejdes på at gennemføre medlemsmødet den 14. april, men nærmere info følger.
  2. Medlemsmødet med Food Nation i København den 22. marts er meldt ud, men Food Nation-folkene har efterfølgende aflyst mødet. Det skyldes at den officielle åbning den 9. marts er udsat til netop den 22. marts på grund af hofsorgen. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Food Nation og deltager i åbningen. Vi melder en ny dato ud for medlemsmødet ud.
  3. Frederik informerede om, at medlemsmødet på Foulum bliver den 3. maj. Indholdet er ikke endeligt på plads, men der bliver både et tema om klima og emission, samt om bioøkonomi. Reservér datoen.
  4. Karsten og Per Henrik orienterede om, at medlemsmødet om Facebook/SoMe forventes at finde sted efter sommerferien
  5. Frederik fortalte at der bliver arbejdet med et medlemsmøde omkring økonomi/generationsskifte i forbindelse med generalforsamlingen den 6. juni.
  6. Karsten er i gang med at undersøge mulighederne for et medlemsmøde hos Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.

7. Nyt om persondatalov med relevans for foreningen
Anna-Christa orienterede om persondataloven. Hun er i gang med at udrede, hvorvidt loven har konsekvenser for foreningens medlemskartotek og medlemsliste.

8. Gambia-projektet og økonomi
Per Henrik kunne berette, at det regnskab, som Elley Revision har modtaget har nogle mangler i forhold til, at man kan sammenligne budgetposter og udgifter og dermed foretage en endelig godkendelse. Det kræver derfor en ny gennemgang og udgift til den gambiske revisor. Udgiften kan dækkes af en reserve, der er sat af i budgettet til uforudsete udgifter. Bestyrelsen bakkede op om at få sagen afsluttet. De ubrugte midler er returneret fra Gambia og står nu på vores Gambia-konto sammen med de ubrugte midler fra den danske del af projektets økonomi.

9. Arbejdet med IFAJ Kongres 2020 i Danmark

  1. Claus har lavet to danske videoer, som skal bruges til sponsorarbejdet.  I den ene video er Martin Merrild interviewet https://youtu.be/vCAWdjfj3VI og den anden video fortæller Frederik Thalbitzer om kongressen https://youtu.be/I7jw2BqGBeI. Flot arbejde!
  2. Styregruppen og PR-gruppen arbejder på en 4-siders folder og et website til sponsorer. Begge dele er ved at være klar. Jørgen Lund er i gang med at varme sponsorer op og lodde interessen og størrelsen for sponsorater – i første omgang hos større landbrugsvirksomheder som DLG, Danish Agro, DC, Kopenhagen Fur, DLF, Chr. Hansen m.fl.  Anna-Christa opretter en særskilt konto til styring af sponsorater.
  3. Per Henrik præsenterede et forslag til budget til PR-aktiviteter og planlægning af 2020 kongressen. Forslaget dækker aktiviteter i år og næste år. En del af udgifterne er allerede besluttet på en tidligere generalforsamling, nemlig styregruppens deltagelse i kongresserne 2018 og 19. Desuden er der udgifter til grafisk design mm. Budgettet indeholder endvidere forslag til at yde et tilskud til et antal medlemmers deltagelse på kongressen i 2019, mod at disse medlemmer vil engagere sig ekstraordinært i planlægning af 2020 kongressen. Bestyrelsen besluttede at godtage budgettet under forudsætning af, at det kan blive dækket ind via sponsorater. Per Henrik laver en let omformulering af budgetforslaget, hvorpå det fremlægges på generalforsamlingen som et forslag fra bestyrelsen.
  4. Rasmus tilbød at assistere med at lave korrektur på det materiale, der skal udarbejdes på engelsk til kongresdeltagerne. Hanne Gregersen har ønsket at udtræde af styregruppen. Der var opbakning til at Gudrun Andreasen indtræder i styregruppen forudsat, at hun siger ja. På generalforsamlingen vil der blive en grundig orientering om status på 2020 kongressen og arbejdet med at rekruttere medlemmer til at medvirke aktivt til dette event.

10. IFAJ-arbejdet siden sidst
Hollænderne har sendt mail ud om tilmelding til kongressen 2018, læs mere på vores hjemmeside. Anna-Christa sørger for at sende ud til medlemmerne. Per Henrik orienterede om, at han har modtaget et referat fra et præsidiemøde. Der er en invitation til en messe i Tyrkiet. Indstillingen er at det ikke kan komme på tale at afholde IFAJ kongres i Tyrkiet så længe journalister bliver forfulgt i landet, men arbejdsrejser i forbindelse med journalistiske opgaver er OK. Der forventes at blive udsendt retningslinjer om hvordan IFAJ bør agere i forhold til pressefrihed. Der er en Q&A under forberedelse om den kommende IFAJ fond.

11. IFAJ konkurrencer
Der er modtaget bidrag i tre kategorier, og dommerkomitéen har bedømt og indstillet tre vindere i forhold til indhold, stil og objektivitet. Dommerne er Frederik og Claus fra bestyrelsen og Boje Østerlund. Medlemmer af bestyrelsen gerne må deltage i konkurrencen, men kan ikke samtidig være medlem af dommerkomiteen.
Den samlede vinder, der annonceres på generalforsamlingen, får – foruden diplom og hæder – tilbudt fri deltagelse i IFAJ kongressen i Holland 2018.

12. Ny Facebook gruppe
Der er oprettet en lukket gruppe på Facebook for medlemmer til opsla og debat. Tilmeld dig på facebook.com – søg på DFLJ Medlemsgruppen.
På siden kan der eksempelvis oprettes begivenheder og uploades pdf dokumenter. Der bliver lavet en medlemsudsendelse vedr. dette. Per Henrik og Rasmus administrerer siden.

13. Næste møde
Afholdes som GoToMeeting møde den 4. april kl. Per Henrik udsender link.

14. Eventuelt
Frederik laver en turnus over, hvem der skriver referat fra møderne inden næste møde

/6. marts 2018 SO

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search