skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat, bestyrelsesmøde 22. juni 2017

Referat, Bestyrelsesmøde 22. Juni 2017

Bestyrelsesmøde Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Tid og sted: Torsdag den 22. Juni kl. 11.00-16.00, L-MedieHus, Odensevej 29, 5550 Langeskov

Tilstede: Niels Damsgaard Hansen, Claus Haagensen, Rasmus Willesen, Per Henrik Hansen, Frederik Thalbitzer og Anna-Christa Bjerg

Afbud: Anne Kjærsgaard Krogh

Dagsorden:

Pkt. 1.  Godkendelse af seneste referat

Pkt. 2.  Kort om siden sidst v alle

Pkt. 3.  Forløbet af generalforsamling 2017

Pkt. 4.  Principper for konstituering af bestyrelsen – herunder samfaldende poster

Pkt. 5.  Konstituering af bestyrelsen

Valg af:

 • Næstformand: pt Frederik Thalbitzer
 • International sekretær: pt Per Henrik Hansen
 • Kasserer: pt Niels Damsgaard Hansen
 • Sekretær: pt Anna-Christa Bjerg
 • Referent: pt ingen
 • Web-master og Facebook administrator: pt Per Henrik og Niels

Pkt. 6. Principper for brug af hjemmeside og medlemsmail

Pkt. 7. Principper for aflæggelse af årsregnskab

Pkt. 8. Kommende aktiviteter i 2017

 • Et fælles arrangement med Cavling-prismodtagerne v Frederik
 • Facebook v Per Henrik (efter sommerferien)
 • Etikken i journalistikken v Niels. Et debatmøde på journalistuddannelsen på Roskilde Universitet – intet tidspunkt endnu
 • Møde med fødevare-, miljø- og landbrugsordførere for partierne i Folketinget v Frederik
 • Hvordan fungerer NaturErhvervstyrelsen i de nye rammer efter udflytningen til Augustenborg v Anna-Christa. Intet tidspunkt endnu
 • Flere forslag udbedes

Pkt. 9.  Medlemssituationen (antal medlemmer betalt og i restance) – status v Niels

Pkt. 10.   Fremtiden for DFLJ – medlemsmøde om foreningens fremtidige virke, vedtægter, hvervning af nye medlemmer mm

Pkt. 11.                      IFAJ 2020-kongressen. Status fra styregruppen

Pkt. 12.                      Gambia-projektet status v Per Henrik og Frederik

Pkt. 13.                      Eventuelt

Pkt. 1            Godkendelse af seneste referat
Referat fra sidste møde er rundsendt og godkendt pr. mail inden mødet.

Pkt. 2.           Kort om siden sidst ved alle
Dette punkt blev sprunget over til fordel for pkt. 3. fordi generalforsamlingen og dens eftervirkninger har fyldt omtrent det hele de sidste måneder.

Pkt. 3.           Forløbet af generalforsamling 2017
Til dette punkt havde Per Henrik og Claus sendt et forslag pr. mail den 20. juni 2017 om, at bestyrelsen skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes paragraf 9 for at få bekræftet sit mandat.
De begrunder forslaget således: Omstændighederne omkring valget af revisor på den ordinære generalforsamling 18. maj har givet en hel del uro i foreningen, og ført til flere medlemmers krav om formandens afgang. På den baggrund finder de det mest rigtigt, at formanden og den øvrige bestyrelse får afprøvet sin opbakning blandt medlemmerne.
En runde, hvor alle de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kom med deres holdning til forslaget, viste, at de fem tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer støttede forslaget om en ekstraordinær generalforsamling, for at genoprette roen i foreningen, mens Niels Damsgaard Hansen var uenig i forslaget og ikke ønskede en ekstraordinær generalforsamling. Han havde medbragt en skriftlig begrundelse for sin holdning, som senere er tilgået medlemmerne pr. mail efter hans ønske.
Da bestyrelsens beslutning gik imod hans ønske, valgte Niels Damgaard Hansen at træde tilbage som formand og forlade bestyrelsen. Han begrundede sin beslutning med hensynet til foreningen. Han frygtede, at den ellers ville komme til at lide under en udmattende konflikt.
Næstformand Frederik Thalbitzer udtalte på vegne af hele bestyrelsen, at foreningen skylder Niels en stor tak og skulderklap for det store og positive arbejde, han har stået for. Han fandt det også ærgerligt, at Niels’s arbejde og generalforsamlingen i Hirtshals druknede i et revisorvalg. Niels’s beslutning om at gå, frem for at risikere fortsat konflikt fortjener også store respekt fandt Frederik Thalbitzer.
Niels tilføjede, at han desuden trækker sig både som kasserer i foreningen, og som medlem af arrangementsgruppen for IFAJ-kongress i Danmark 2020. Han overdrog en pose med foreningens papirer til næstformand Frederik Thalbitzers og forlod resten af bestyrelsesmødet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal komme så hurtigt som muligt efter sommerferien. For at så mange så muligt skal deltage, prøver vi at lægge den sammen med et virksomhedsbesøg. Rasmus Willesen tager kontakt til Arla Innovationscenter om et besøg efter sommerferien og spørger, om vi ikke i samme omgang kan låne et lokale et par timer til en ekstraordinær generalforsamling.

Pkt. 4.           Principper for konstituering af bestyrelsen – herunder samfaldende poster
Hele sagens forløb har synliggjort det, som bestyrelsen også havde talt om inden generalforsamlingen, nemlig at det ikke er holdbart, at den samme person er både formand og kasserer for foreningen. Bestyrelsen vedtog, at foreningen fremadrettet ikke kan have den samme person til samtidigt at varetage posten som formand og kasserer, og heller ikke posten som international sekretær og kasserer kan kombineres i en og samme person.

Pkt. 5.           Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen valgte at konstituere sig med den hidtidige næstformand Frederik Thalbitzer som ny formand frem til næste generalforsamling i 2018. Derudover konstituerede vi os med følgende på de nævnte poster:

 • Næstformand: Claus Hagensen
 • International sekretær: Per Henrik Hansen
 • Kasserer: Anna-Christa Bjerg frem til den ekstraordinære generalforsamling
 • Sekretær: Anna-Christa Bjerg
 • Referent: skiftende
 • Web-master og Facebook administrator: Rasmus Willesen og Per Henrik Hansen

Pkt. 6.           Principper for brug af hjemmeside og medlemsmail
Indtil nu har det fungeret på den måde at bestyrelsen vurderer, hvad der skal sendes ud med medlemsmails og lægges på hjemmesiden. På vores åbne facebookside kan alle lægge noget op, dog sådan at opslag fra administratorerne af gruppen kommer øverst, mens det medlemmerne selv lægger ud kommer længere nede, det er derfor ikke så synligt.
I forbindelse med medlemsmøde om foreningens fremtidige udvikling og optakt til planlægningen af IFAJ-kongress 2020 i Danmark åbnes en lukket facebookgruppe, der mere interaktiv og brugervenlig målrettet debat og indkaldelser til møder og begivenheder. Derudover fortsætter bestyrelsen med at vurdere, hvad der skal ud med medlemsmails og lægges på hjemmesiden.
Per Henrik gjorde opmærksom på at foreningen aldrig har haft et nyhedsbrev og at det er en overvejelse værd om det skal etableres. Der blev ikke besluttet noget angående nyhedsbrev.

Pkt. 7.           Principper for aflæggelse af årsregnskab
Regnskabet skal færdiggøres i god tid før generalforsamlingen, som regel den 15. marts eller i hvert fald en måned inden generalforsamlingen.

Pkt. 8.           Kommende aktiviteter i 2017

 • Besøg på Arla Innovationscenter kombineret med ekstraordinær generalforsamling v Rasmus Willesen
 • Et fælles arrangement med Cavling-prismodtagerne v Frederik
 • Facebook v Per Henrik (før jul)
 • Etikken i journalistikken. Et debatmøde på journalistuddannelsen på Roskilde Universitet? – ideen er på standbye til 2018
 • Møde med fødevare-, miljø- og landbrugsordførere for partierne i Folketinget v Frederik. Det er nok med 3-4 ordførere for at gennemføre arrangementet. Tidspunktet er fleksibelt, efter hvornår ordførerne kan.
 • Hvordan fungerer NaturErhvervstyrelsen eller Naturstyrelsen i de nye rammer efter udflytningen v Anna-Christa. Tidligt efterår.
 • Værditilvækst med kartofler, Flensted kartofler, kartoffelavler ved Ølgod m.fl. v Claus. Oktober

Pkt. 9.           Medlemssituationen (antal medlemmer betalt og i restance) – status v Niels i starten af mødet
109 medlemmer har betalt, Niels har rykket en gang, nogle betalinger er på vej og fire betalinger fra medlemmer, der er offentligt ansat kræver klargøring til digital faktura betaling.

Pkt. 10.         Fremtiden for DFLJ – medlemsmøde om foreningens fremtidige virke, vedtægter, hvervning af nye medlemmer mm
Rasmus og Anna-Christa kommer med et oplæg til medlemsmøde, hvorefter resten af bestyrelsen og Gunner Buck m.fl. også inddrages i planlægningen af mødet.

Pkt. 11.           IFAJ 2020-kongressen
Per Henrik fortalte at planlægningsgruppen er nået langt med den indledende planlægning. Det blev besluttet give tid til en mere grundig redegørelse på næste bestyrelsesmøde. Per Henrik fortalte dog, at den officielle ansøgning om IFAJ-kongres er afsendt, aftale om afholdelse af kongressen er indgået med Vingsted Centret, et budget er lavet på totalt 2,3 mill. kr. (heraf 0,5 mill. i sponsorpenge), liste over hovedsponsorer er lavet, næste år skal sponsorkontakten aktiveres. Der bliver 2 turdage i løbet af selve kongressen og der skal også være de to særarrangementer Masterclass og Young leders. Næste møde i planlægningsgruppen er 4. Juli. Indtil nu har gruppen bestået af Per Henrik Hansen, Hanne Gregersen og Niels Damsgaard Hansen. Frederik Thalbitzer træder ind i Niels Damsgaard Hansens sted.

Pkt. 12.         Gambia-projektet status v Per Henrik og Frederik
Gambiaprojektet er nu afsluttet, 20 ud af 26 har gennemført forløbet og der er udleveret diplomer, T-shirts mm. Der er også produceret en exercisebook og en ideabook i projektet. Tilbage mangler bare den sidste afrapportering og formidling. Der er 1000 kr. tilbage til information i Danmark. Der er kommet en evaluering fra Cisu (Civilsamfundet i udvikling) og den er overvejende er god, der er kommet god feedback. Projektet kører formelt til 1. september, så der er et halvt år til at gøre det op.
Der bliver afholdt et åbent møde om projektet på Axelborg den 17. August måske i samarbejde med L&F’s Afrikanetværk.

Pkt. 13.         Eventuelt
Den ekstraordinære generalforsamling lægges helt fast, når besøget på Arla Innovation center er aftalt. Der skal indkaldes til generalforsamlingen 14 dage før, så det kan tidligst blive i sidste halvdel af august eller eventuelt i starten af september.

Referent Anna-Christa Bjerg, 27. Juni 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search