skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 18. januar 2017

Bestyrelsesmøde 18. Januar 2017

Bestyrelsesmøde onsdag 18. januar 2017 kl. 8-10. Herning Kongrescenter.

Deltagere: Niels Damsgaard Hansen (formand / kasserer), Frederik Thalbitzer (næstformand), Per Henrik Hansen (internationalt), Anna-Crista Bjerg (sekretær), Bøje Østerlund, Ulla Birk (via Skype) og Egon Kjøller (via Skype).

Formanden bød velkommen til mødet. Egon Kjøller valgt som sekretær for mødet.

1. Referat fra sidste møde godkendt. Enighed om at droppe punktet i fremtiden, hvis referatet er forinden er sendt på mail til bestyrelsens medlemmer til godkendelse.

2. Kort siden sidst:
a) Årets artikelkonkurrence (for artikler publiceret i 2016) afgjort. Mange deltagere, fine bidrag, oplyste formanden. Vinderen offentliggøres ved medlemsarrangementet i København 9. februar.
b) Kort drøftelse af Berlingskes læser-arrangement med de tre Cavlingpris-vindere Chris Kjær Jessen, Michael Lund og Lars Nørgaard Pedersen (journalisterne, der afslørede det politiske spil bag vandmiljøplanerne, som førte til Eva Kjer Hansens (V) fald som fødevareminister). Frederik oplyste, at arrangementet var formidlet til vore medlemmer, så de havde mulighed for at tilmelde sig.
c) Bøje Østerlund bekræftede, at han af familiemæssige årsager trækker sig fra bestyrelsen fra førstkommende generalforsamling

3. Opkrævning af kontingent for 2016: Niels Damsgaard oplyste, at stort set alle restancer er betalt.
Foreningen har en formue på omkring 200.000 kroner. Gambia-projektet har en beholdning på ca. 69.000 kroner.

4. Opkrævning af kontingent for 2017: Opkrævning sendes ud snarest, i god tid inden generalforsamlingen.

5. Sikring af foreningens fremtidige økonomi. Drøftelse i lyset af den forestående IFAJ-kongres i Danmark i 2020. Per Henrik luftede muligheden for støttemedlemsskaber uden fulde medlemsrettigheder. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte betænkelighed ved en ordning, hvor foreningens medlemmer kan blive associeret med de bidragydende virksomheder eller organisationer, og der blev også udtrykt tvivl om, hvor stor interessen for støttemedlemsskaber vil være. Vi vil tage emnet op på generalforsamlingen for at høre den, hvad medlemmerne mener om firmasponsorer?
Kontingentets niveau og stigningstakt blev overvejet. Per Henrik understregede, at der bliver brug for penge i forbindelse med IFAJ-kongressen.
Det blev besluttet, at foreningen næste år skal søge sponsorer til IFAJ-kongressen

6. Generalforsamling 2017:
Holdes i hht. tidligere beslutning i København i maj. Frederik og Ulla finder et sted på Axelborg.
Forslag om at invitere Cavlingpris-modtagerne (en eller flere fra gruppen) til at holde et oplæg.
Bestyrelsen fremsætter ikke i år forslag om kontingentstigning, hvilket betyder, at kontingentet i 2018 bliver som i 2017 og de nærmeste foregående år, nemlig fastholdes på 400 kroner.

7. Kommende aktiviteter:
* Etikken i journalistikken ved Niels Damsgaard: emnet kommer op på generalforsamlingen.
* Debatmøde om landbrugets fremtid. Tovholder Per Henrik:
torsdag 9. februar, Cafe 22, Sortedams Dossering 21, København. Oplægholdere: etnolog, Ph.d. Rasmus Blædel, Iben Rasmussen fra tænketanken Frej samt Peter Jørgen Kock, formand for LandboUngdom.
•    Besøg hos Daka Danmark, Løsning, tirsdag 28. februar. Tovholder: Egon. Bæredygtig energi og recirkulerede næringsstoffer på basis af døde dyr og slagteriaffald.
Begge arrangementer er på plads og invitation klar til udsendelse (sendt ud lørdag 22.1.).
•    Debatmøde med kommunikationsansvarlige i ministerier og / eller styrelser. Frederik arbejder med oplæg til paneldebat i marts. Bøje påpegede, at de offentlige kommunikationsmedarbejdere slet ikke prioriterer kontakten til foreningens medlemskreds, og at det er blevet meget svært for freelancere at få adgang, og at det i forhold til både fag- og dagspresse er blevet udbredt med skriftlige svar – en klar forringelse af mulighederne for kritisk journalistik. Enighed om, at der er behov for at få emnet på foreningens dagsorden.

8. IFAJ-kongres i Danmark 2020. Orientering fra styregruppen (Per Henrik, Niels Damsgaard Hansen og Hanne Gregersen) ved Per Henrik:
Der planlægges forkongres i København, hovedkongres i Vingstedcentret samt to post-kongres-arrangementer – på Fyn og på Færøerne. Ankomst tirsdag, ekskursioner og møder onsdag-torsdag-fredag. Flere sideløbende workshops fremfor lange plenummøder. Delegeretmøde lørdag, gallamiddag lørdag aften.
Tema: “Farming of Today for Society of Tomorrow”  med fokus på landbrugets roller ud over at fødevareproducent: miljø, energi, landdistriktsudvikling, naturforvaltning, dyrevelfærd.
Budgetteret underskud før sponsorater: 550.000 kroner. Alle ideer til sponsorater er velkomne.
Egon: Der må være muligheder i EUs landdistriktsmidler.

9. IFAJ og ENAJ v/ Per Henrik og Anna-Christa
Per Henrik: IFAJ har droppet sit eksekutivmøde i Berlin, idet Grüne Woche ikke længere ønsker at være sponsor. Mødet holdes i stedet i forbindelse med kongressen i Sydafrika i april.
Anna-Christa henviste til tidligere udsendte referat fra mødet i ENAJ (European Network of Agricultural Journalists) i Herning og oplyste  supplerende, at ENAJ er i pengenød og vil søge at få landbrugets mediehuse som medlemmer. Ulla Birk sagde, at det ikke er utænkeligt, at Landbrugsmedierne vil være en sådan sponsor. Vi skal spørge de øvrige bladhuse.
Per Henrik foreslog en dansksproget præsentation af netværket. Anna-Christa og Frederik påtog sig opgaven.

10. Gambiaprojektet v/ Frederik, der deltog i seneste “training of trainers”-kursus for unge radiojournalister i Gambia: Resultatet af de lokale underviseres arbejde gennem et år var tydeligt og opmuntrende. Kurset strakte sig over fire dage, kl. 8-23, på et kursuscenter for landmænd. Fantastisk godt og effektivt.  Kæmperos til projektets leder. Konklusionen: der  lever labet mere radio og bedre radio ude i landdistrikterne. Sidste kursusdag for underviserne i Gambia er i maj.
Det forudsætter dog fred i landet.
Per Henrik orienterede kort om den politiske situation: “I morgen bliver der krig!”. Præsidenten gennem 22 år, Yahya Jammeh, nægter at acceptere sit valgnederlag til modkandidaten Adama Barrow. Nabolandene Senegal og Nigeria truer med at intervenere for at tvinge diktatoren gennem 22 år fra magten. Holdningen i befolkningen vidner om et demokratisk gennembrud. IFAJ har i øvrigt udsendt sin første politiske støtteerklæring i foreningens historie netop til journalisterne i Gambia.
Økonomien i Gambia-projektet hænger fint sammen med aktuelt 69.000 på bankkontoen.

11. Mediestøtten – hvad gør vi? Effektivt Landbrug er et af otte medier, der fik afslag på mediestøtte ved seneste fordeling (2014). En klage til Medienævnet blev afgjort i marts 2016. Der var igen afslag til Effektivt Landbrug og seks andre.
Bøje oplyste, at Medienævnet har bedt om yderligere dokumentation i forbindelse med ny klage.
“Et af de centrale diskussionsemner er, hvorvidt landbrugspressen har en kulturel betydning. Det mener vi. Og vi dækker 30-50 procent af de sagsområder, som Børsen og Jyllandsposten dækker. Perspektivet: Vi er udsat for statsstøttet konkurrenceforvridning, og journalistikken om landbrug og miljø ender på et lavere og lavere niveau”, erklærede han.
Niels og Anna Christa understregede begge, at dette er en sag, foreningen bør bakke op om. Det handler om ligestilling, arbejdspladser og fremme af journalistisk kvalitet.

12. Forlag fra medlem Gunner Buck om en brainstorme-dag med fokus på foreningens udvikling og fremtidige virke. Punktet udsat til næste møde af tidsmæssige årsager.

13. Næste møde: Medio marts.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search