Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Vedtægter for
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister
Trådt i kraft 1. juli 2005

Navn og hjemsted
§ 1
Foreningens navn er Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister.

§ 2
Forenings hjemsted er hos den til enhver tid værende formand for bestyrelsen.

Formål og virke
§ 3
Foreningens formål er at virke for medlemmernes journalistiske interesser, herunder videnformidling, samt kontinuerligt at øge medlemmernes indsigt i jordbrugs- og fødevareproduktion samt afsætning m.v., både i Danmark og internationalt.
Stk.2: Foreningen har desuden til formål at befordre kendskab til redaktionelle arbejdsmetoder.

§ 4
Foreningen søger formålet realiseret ved:

  • a) møder, arrangementer, konferencer og studierejser.
  • b) medlemskab af International Federation of Agricultural Journalists, IFAJ.
  • c) når det er hensigtsmæssigt at være praktisk bindeled mellem medlemmerne og relevante myndigheder, organisationer og virksomheder.
  • d) at tilvejebringe rejsestipendier til medlemmer, primært til deltagelse i IFAJs kongresser.

Stk. 2: Foreningen kan desuden støtte medlemmer, som arbejder med større, komplekse sager.
Medlemmerne
§ 5
Som medlemmer kan optages fastansatte og freelance journalister samt informationsmedarbejdere, hvis virke omfattes af § 3.

Stk. 2: Ansøgning om medlemskab rettes til formanden og forelægges bestyrelsen til afgørelse. Eventuelt afslag skal begrundes skriftligt og kan af ansøgeren forelægges generalforsamlingen til endelig afgørelse.

Stk. 3: Medlemmer, som arbejder imod vedtægternes bestemmelser, kan efter begrundet indstilling fra bestyrelsen ekskluderes af generalforsamlingen, hvor pågældende har ret selv at forelægge sin sag.

Stk. 4: Udmeldelse af foreningen kan ske med én måneds varsel til en 1. januar.

Stk. 5: Manglende betaling af kontingent medfører ophør af medlemskab.
IFAJ-pressekort
§ 6
Medlemmer, der ønsker det, kan få udstedt IFAJs pressekort. Bestyrelsen rekvirerer kortet, men medlemmet betaler selv de hermed forbundne omkostninger.

Stk. 2: Kortet skal tilbageleveres ved medlemsophør.
Foreningens økonomi
§ 7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Kassereren har det daglige ansvar for foreningens midler, forestår opkrævninger og udbetalinger og fører regnskabet.

Stk 3: Regnskabet revideres og beholdningerne kontrolleres af to revisorer, som vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Stk. 4: Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.

Stk. 5: Foreningen kan søge bl.a. fonde, virksomheder og organisationer om bidrag til særlige arrangementer.

Stk. 6: For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Stk. 7: Udtrådte medlemmer har ingen ret til andel i foreningens aktiver.

Generalforsamlingen
§ 8
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april kvartal. Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3: Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Valg af protokolfører.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg af
a. formand for tre år (hvert tredje år).
b. to bestyrelsesmedlemmer for tre år.
c. to suppleanter for ét år.
8. Valg af en revisor for to år.
9. Valg af en revisorsuppleant for ét år.
10. Eventuelt

Stk. 4: Forslag fra medlemmerne, jfr. punkt 6, skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
b) når bestyrelsen med 14 dages varsel skriftligt med begrundet dagsorden indkalder hertil, eller
c) når minimum 25 medlemmer skriftligt med baggrund i begrundet dagsorden anmoder bestyrelsen herom. Indkaldelse skal da ved bestyrelsen ske inden 14 dage efter modtagelsen og med et varsel på mindst 14 dage og højest 21 dage.
Afstemninger og valg
§ 10
Generalforsamlingsbeslutninger træffes med simpelt flertal, når bortses fra beslutninger i henhold til §§ 12 og 13.

Stk. 2: Er der mere end ét forslag til valg af formand, sker der skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat flere end 50 pct. af stemmerne, foretages nyt valg mellem de to kandidater, der har fået flest stemmer.
Bestyrelse og udvalg
§ 11
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.
Stk. 2: Formanden vælges på generalforsamlingen for tre år ad gangen.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger hvert år to medlemmer for treårige perioder.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med næstformand, kasserer, sekretær og en IFAJ-repræsentant.

Stk. 5: Bestyrelsen kan af sin midte og af medlemskredsen nedsætte udvalg med reference til bestyrelsen til at forestå særlige opgaver, herunder redaktion af hjemmeside m.v.,.

Stk. 6: Bestyrelsesmøder indkaldes skriftlig af formanden med angivelse af dagsorden med mindst en uges varsel. Er der tale om særligt presserende sager, kan varslet nedsættes. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

Stk. 7: Bestyrelsens beslutninger føres til referat, der udsendes til næstfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse.


Vedtægtsændringer
§ 12
Vedtægtsændringer foreslås generalforsamlingen senest tidspunktet for dennes lovlige indkaldelse og kan besluttes på én generalforsamling, når mindst to tredjedele af de lovligt afgivne stemmer er for.

Stk. 2: Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.


Foreningens opløsning
§ 13
Foreningens opløsning besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst to tredjedele af de lovligt afgivne stemmer er for.

Stk. 2: Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

Stk. 3: Den generalforsamling, der endeligt beslutter foreningens opløsning, disponerer samtidig over dens eventuelle formue under hensyntagen til foreningens formål.
Skriftlige meddelelser
§ 14
Skriftlige meddelelser i henhold til disse vedtægter kan ske med såvel e-post som almindeligt brev.


Ikrafttrædelse
§ 15
Disse vedtægter træder i kraft den 1. juli 2005.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Oldenburg 28. april 2005 og på ekstraordinær generalforsamling i Gedved d. 23. maj 2005.

Helge Andreassen/Jørgen Lund Christiansen
Dirigent

Search